Koolituste ja vahendite infolehed
Korralda endale esitlus


Digitaalsed taimetargad taskus ja arvutis – loodushariduse edendamine interaktiivsete määrajate kaudu

Projekti põhieesmärk on toetada eluslooduse mitmekesisuse tutvustamist mitmetel õpitasanditel ja erinevates huvigruppides praktilise tegevuse – organismide liikide määramise – kaudu.

Seda tehakse kaasaegsete töövahendite, digitaalsete interaktiivsete määrajate abil.

Töö on kavandatud järgmiste alategevustena:

  • Olemasolevate interaktiivsete määrajate ja nende kasutamise tutvustamine koolides praktilisi demonstratsioone sisaldava loengutsükli abil; sama tegevus huviringides, looduskaitsealadel, keskkonnahariduskeskustes jm.
  • Bioloogiaõpetajate koolitamine laagrites/seminaridel digitaalsete määramis-vahendite rakendamiseks koolides, sh ideede genereerimine, kuidas praktilist tegevust (määramist) siduda õppeprogrammidega.
  • Soovijatele kohandatud määrajate koostamine Eesti eFloora baasil.
  • Interaktiivsete määrajate arendamine: täiendavate rakenduste loomine nutitelefonidele jt väikeseadmetele; kindlate kasvukohtade (nt metsad, niidud, sood jne) määrajate koostamine; illustreeritud sõnastike koostamine olemasolevate töövahendite juurde; määrajate tõlkimine vene ja/või inglise keelde.


Teostus:
Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut

Kestus 3 aastat:
1. oktoober 2010 – 30. september 2013

 

Projekt pakub individualiseeritud digitaalseid töövahendeid (interaktiivseid määrajaid, terminite sõnastikke jm) põhi-, kesk- ja kõrgkooli tasandi õppetöös. Uute töövahendite praktiline kasutamine eeldab:
(a) informatsiooni kasutajate vajaduste kohta selleks, et koostada kasutaja(rühma)le sobiv töövahend;
(b) nende töövahendite põhjalikku tundmist.

Toimuvad koolitused nii bioloogiaõpetajatele kui erinevate tasandite õppuritele, samuti tagasiside töövahendite kasutamise kohta fookusgruppide kaudu.

Individualiseeritud digitaalsed töövahendid sobivad nii õppetöösse
põhi-, kesk- ja kõrgkooli tasandil kui ka laiapõhjalisse huviharidusse. Interaktiivsete määrajate kasutamine interneti ja nutitelefonide abil peaks muutma elurikkuse tutvustamise noorte jaoks atraktiivsemaks ja seega eriti laialt rakendatavaks huvihariduses.

Kirjeldatud tegevuste eeldatav põhitulemus on interaktiivsete määrajate kasutamisoskuse levik ja selliste määrajate koostamise (individualiseerimise) oskuse levik. Selle kaudse toimena eeldame elurikkuse laialdasemat ja sügavamat tundmist ning huvi kasvu “rohelise” bioloogia erialade vastu.

Projekti käigus loodud individualiseeritud määrajad on ja jäävad vabalt kasutamiseks kõigile huvilistele (sh õppejõud, õpetajad, üliõpilased, kooliõpilased).


flag of the european unionProjekti rahastatakse
lepinguga 3-2/TA-14840