vähetuntud elurikkus

 
 

... on kolme suure organismirühma – soontaimede, sammalde ja samblike – kaitsealuste, ohustatud ja tunnusliikide andmestiku koondamine ja täiendamine ning nende liikide tutvustamine nii sihtrühmale (keskkonna-, looduskaitse- ja metsandustöötajatele) kui laiale avalikkusele, kasutades uudseid infotehnoloogilisi lahendusi.


Liikide kaitse, koosluste liigirikkuse säilitamise ja kasvukohtade looduskaitselise väärtuse hindamise seisukohast on vajalik kõigi, mitte ainult tavaliste liikide tundmine või oskus neid määrata. Sageli on info (nt liikide kirjeldused, diagnostilised tunnused, tüüpilised kasvukohad, illustreeriv materjal jms) kaitsealuste, ohustatud ja indikaatorliikide kohta küll kogutud, kuid mitte avalikult kättesaadav; osa infost on laiali eri andmebaasides, sageli vananenud, raskesti leitav või mittespetsialistidele raskesti mõistetav.


Projekti eesmärgid, I etapp (2013–2014)

 1. (a) Kaitsealuste ja ohustatud sammalde ja samblike ning VEPi tunnusliikide digitaalsete infolehtede koostamine ja avalikustamine.

 2. (b) Digitaalsete määrajate koostamine (turbasamblad, samblikud).

 3. (c) Digitaalsete töövahendite (infolehed, määrajad) kasutajatoe tagamine ja koolitused loodusvaldkonna spetsialistidele. Koolitused 2013 sügisel ja 2014 kevadel.


Projekti eesmärgid, II etapp (2015–2016)

 1. (a) Sammalde ja samblike täiendavate digitaalsete infolehtede koostamine (liigid, mis sarnanevad projekti objektiks olevatele liikidega, kuid ei kuulu kaitsealuste, ohustatud ja tunnusliikide hulka).

 2. (b) Soontaimede kaitsealuste, ohustatud ja tunnusliikide digitaalsete infolehtede koostamine ja avalikustamine.

 3. (c) Digitaalsete töövahendite kasutajatoe tagamine, sh kaks koolitust (kevad 2016) keskkonnaspetsialistidele ja metsanduses töötajatele.

 4. (d) Kõigi (ka projekti esimeses etapis) loodud dünaamiliste, andmebaasil põhinevate infolehtede kopeerimine staatilisteks liigilehtedeks.


Projekti eesmärgid, III etapp (2020–2021)

 1. (a) Soontaimede, sammalde ja samblike olemasolevate liigilehtede uuendamine (punase nimestiku andmed, vajadusel levikuandmed ja viited umbes 730 liigilehel).

 2. (b) Soontaimede, sammalde ja samblike uute liigilehtede loomine (2018.– 2019. a punase nimestiku ohustatud ja ohulähedased liigid).

 3. (c) Digitaalsete töövahendite kasutajatoe tagamine.

 4. (d) Kõigi (ka projekti esimestes etappides) loodud dünaamiliste, andmebaasil põhinevate infolehtede kopeerimine staatilisteks liigilehtedeks.


Eesmärkide täitmiseks vajalik faktiline materjal koondatakse trükitud ja uurimisgrupi käsutuses olevatest käsikirjalistest allikatest ja eri andmebaasidest, see struktureeritakse ja esitatakse lühidalt koos illustreeriva materjaliga (fotod/joonised liigi eksemplaridest ja diagnostilistest tunnustest). Kaitsealuste/ohustatud liikide tutvustamiseks on kindlasti vaja neid võrrelda välistunnustelt sarnaste, kuid tavaliste liikidega.


Infolehtedele lisatakse ka ohutegurite loetelu (punase raamatu ohukategooriate liikide puhul) ja üldised soovituslikud kaitsejuhendid (kaitsealuste liikide puhul). Plaanime liigilehtedele staatilise aadressi lisamist ning dünaamiliste infolehtede kopeerimist staatilisteks liigilehtedeks, mis võimaldab liigilehtede integreerimist teistesse rakendustesse ning liigilehtede kasutamist kohtarvutites ka puuduva võrguühenduse korral.

 

Projekti üldeesmärk ...

Soontaimed, samblad ja samblikud on organismirühmad, mille teaduslik uuritus Eestis on võrdlemisi heal tasemel. Eestis on registreeritud umbes 1600 soontaime, ligi 600 sambla- ja üle 900 samblikuliigi.
214 liiki soontaimi, 51 liiki samblikke ja 46 liiki samblaid on riikliku kaitse all; Eesti punase nimestiku (2008) nn ohukategooriatesse kuulub vastavalt 181,  113 ja 131 liiki. Kõigis kolmes rühmas on liike, mida kasutatakse vääriselupaikade (VEP) tunnusliikidena.

Toetab Keskkonna-investeeringute Keskus